המע"ר התיירותי במצפה רמון

תוכנית 27/ 02/ 101/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: המע"ר התיירותי במצפה רמון
מספר: 27/ 02/ 101/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מרכז עירוני ראשי תיירותי למצפה רמון על ידי
שינויים ביעודי הקרקע:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור שרותי תיירות, מאזור תעשיה
ומאזור מגורים למע"ר תיירותי.
ב. קביעת תכליות, שימושים והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמצפה רמוןמצפה רמוןמצפה רמון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39048כל הגוש
39595כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית27/ 02/ 101/ 13הרחבת אזור תיירותשינוי
תוכנית27/ 02/ 101/ 1בתי מגוריםשינוי
תוכנית27/ 03/ 103/ 1מצפה רמון, אזור תעשיהשינוי
תוכנית27/ 03/ 103/ 2אזור תעשיה ומלאכהשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/2000תאריך פרסום: 01/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4860. עמוד: 2814. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/02/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 765. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים01/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה22/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה10/05/1999
קבלת תכנית22/02/1999