המעברה

תוכנית בי/ 142/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: המעברה
מספר: בי/ 142/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' סימן ז' לחוק תכנון ובניה של החלקות הכלולות ותחום התכנית וחלוקתם מחדש למגרשים שלא בהסכמת הבעלים, ללא שינוי בגודל השטחים בהתאם ליעודיהם המאושרים בתכניות קיימות.
2. שינוי הוראות בדבר עיצוב ובינוי אדריכלי.
3. שינוי הוראות בדבר קווי בנין צדדי ואחורי במגרש המיועד לבנייני ציבור.
4. שינוי הוראות בדבר בינוי ופיתוח במגרש המיועד לבנייני ציבור.
5. שינוי הוראות בדבר קו הבנין במרתפים.
6. קביעת זיקת הנאה למעבר לחניה במגרש מ5 למגרש מ3א.
7. קביעת מגרש להקמת יחידה מסחרית. גובה הבנין 2 ק'. שטח ברוטו מותר לבניה - 750 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת ים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7120חלק61, 91
7121חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבי/ 142איחוד וחלוקה מחדש וחלוקת מגרשים לבניית 754 יח"ד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/2000תאריך פרסום: 05/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4931. עמוד: 271. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים22/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/08/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/07/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות12/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1999תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. עמוד: 33. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים20/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1999. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1999. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית18/04/1999