המרכז האזרחי - רמת חובב

תוכנית 19/ 02/ 110/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: המרכז האזרחי - רמת חובב
מספר: 19/ 02/ 110/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז אזרחי ברמת חובב ע"י שינויי תכליות וקביעת שימושים כדלקמן:-
1) מ"שטח לשרותי רווחה" ל"שטח לתעשיה קלה ומלאכה".
2) מ"שטח לשרותי רווחה" ל"שטח למבני ציבור".
3) מ"שטח לשרותי רווחה" ל"שטח ציבורי פתוח".
4) מ"שטח לשרותי רווחה" ל"דרך מוצעת".
5) מ"שטח ציבורי פתוח" ל"שטח למבני ציבור".
6) מ"שטח ציבורי פתוח" ל"משרדים".
7) מ"שטח ציבורי פתוח" ל"חניה ודרך מוצעת".
8) מ"שטח ציבורי פתוח" ל"תעשיה קלה ומלאכה".
ב. קביעת זכויות בנייה הנחיות ומגבלות בנייה למגרשים בתוכנית.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה למגרשים בתוכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39774חלק1-2
100177חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית19/ 03/ 110/ 5שינוי מיקום אזור השרותים לעובדים - איתור שטחים לתעשיה והתווית דרכים - רמת חובבשינוי
תוכנית19/ 02/ 110תכנית מתאר רמת חובבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2767. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים26/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5590. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה בעיתונים07/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/04/2002
קבלת תכנית05/09/2001
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה