המרת קרקע מיעוד חקלאי בתוך חלקות לבעלי מקצוע ליעוד בעלי מקצוע.

תוכנית שד/ 111/ 1/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: המרת קרקע מיעוד חקלאי בתוך חלקות לבעלי מקצוע ליעוד בעלי מקצוע.
מספר: שד/ 111/ 1/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת 5 חלקות לבעלי מקצוע ל-10 חלקות בעלי מקצוע
כדלקמן:
א. המרת קרקע מיעוד חקלאי בתוך חלקות לבעלי מקצוע
ליעוד בעלי מקצוע.
ב. המרת קרקע מיעוד חקלאי ובעלי מקצוע לדרכים ושבילי
גישה משולבים.
ג. המרת קרקע בתוך חלקות לבעלי מקצוע לשטח פרטי פתוח
ד. בסיס לאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןצופית

תיאור המיקום:
ישוב: צופית
שכונה לבנים , מושב צופית
גוש 7596 מגרש 101 חלק
גוש 7598 מגרש 101 חלק, 105 - 102

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7596חלק16
7598חלק41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/08/1995תאריך פרסום בעיתון: 15/08/1995.
פרסום לאישור ברשומות16/03/1995תאריך פרסום: 16/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4291. עמוד: 2571. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/03/1995
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/01/1995
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/1993
פרסום להפקדה ברשומות26/11/1992תאריך פרסום: 26/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4062. עמוד: 541. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 20/11/1992.
החלטה בדיון בהפקדה13/11/1991
קבלת תכנית10/10/1991