המרת שטח החלקה הנ"ל מאזור ציבורי פתוח לאזור מגורים ב'

תוכנית רח/ 96/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: המרת שטח החלקה הנ"ל מאזור ציבורי פתוח לאזור מגורים ב'
מספר: רח/ 96/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת שטח החלקה הנ"ל מאזור ציבורי פתוח לאזור מגורים ב' (כהחלפה במקום חלקה:125 בגוש:3704 לפי תכ' מפורטת מס' רח/150)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק993
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1968תאריך פרסום: 31/10/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1482. שנה עברית: התשכט .