המרת שטח ציבורי פתוח בשטח מגורים ד' מיוחד בחילופין+ איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה

תוכנית טר/ 1349

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: המרת שטח ציבורי פתוח בשטח מגורים ד' מיוחד בחילופין+ איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה
מספר: טר/ 1349
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת שטח ציבורי פתוח בשטח מגורים ד' מיוחד בחילופין+ איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7775חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. שנה עברית: התשמב .