הנחיות בניה :פרגולות,מרתפי חניה,שטחי שרות באזורי תעשיה,

תוכנית 3/ 02/ 101/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הנחיות בניה :פרגולות,מרתפי חניה,שטחי שרות באזורי תעשיה,
מספר: 3/ 02/ 101/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור מסגרת תכנונית שתאפשר ישום של החלטות הועדה
המקומית לתכנון ובניה בהתאם להתפתחות של העיר בשנים
האחרונות בנושאים הבאים:
1. ביטול דירת שרת
2. מקלטים מרחבים מוגנים
3. גובה מקסימלי של מיבנים
4. שטחי שרות באזורי תעשיה
5. מרתפי חניה
6. פרגולות באזורי מגורים
7. שינוי תקן חניה באזור מגורים של בניה רוויה.
8. הגדלת מרתפים באזורי מגורים א'.
9. הוראות הגנה על רצועות המיועדות לקווי דלק.
10. תוספת תכליות באזורי תעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/1997תאריך פרסום: 25/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4591. עמוד: 738. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים14/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/09/1997
החלטה בדיון באישור תכנית21/07/1997
החלטה בדיון בהתנגדויות21/07/1997
פרסום להפקדה ברשומות10/04/1997תאריך פרסום: 10/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4510. עמוד: 2936. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/01/1997
החלטה בדיון בהפקדה16/12/1996
קבלת תכנית16/12/1996
החלטה בדיון בביטול הפקדה16/12/1996
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1995.