הסדיר צומת דרכים, לבטל חלק מדרך מאושרת ולשנות יעוד

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 998

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדיר צומת דרכים, לבטל חלק מדרך מאושרת ולשנות יעוד
מספר: הצ/ 7/ 1/ 998
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר צומת דרכים, לבטל חלק מדרך מאושרת ולשנות יעוד של מגרש 2044 מאזור מגורים ג' לאזור מסחרי קביעת הוראות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
אזור בנוי קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק1, 17-18
7862חלק1, 3, 11, 16-18, 20, 24
7887חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/1986תאריך פרסום: 13/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3301. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1984תאריך פרסום: 30/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3128. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית29/11/1984