הסדרת בניה קיימת ושמוש מסחרי, רח' חורב 6

תוכנית חפ/ 2313

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת בניה קיימת ושמוש מסחרי, רח' חורב 6
מספר: חפ/ 2313
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת בניה קיימת ושימוש מסחרי בחזית רח' חורב.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לאזור מגורים ומסחר.
- תוספת שימוש מסחרי בחזית רח' חורב תוך הגדרת השימושים המסחריים המותרים.
בבניין הקדמי יותר מסחר ובבניין האחורי יותר שימוש למגורים בלבד.
- שינוי קווי בניין בהתאם להקלות שניתנו להסדרת הבינוי הקיים.
- תוספת שטחי בניה בהתאם לשטחים שניתנו במסגרת הקלות.
- הרחבת רח' חורב לרוחב של 25.00 מ' (לרוחב סופי של 30 מ').

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפהחורב

תיאור המיקום:
שכונת אחוזה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10779חלק85102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ מק/ 1400/ גבגובה בניינים באזורי מגורים.כפיפות
תוכניתחפ/ 229/ יאופן חישוב שטח הבניה למגורים במרחב התכנון המקומי חיפהכפיפות
תוכניתחפ/ 229/ י/ 1תיקון מס' 1 לאופן חישוב שטח הבניה לאכסדרות וגזוזטראות.כפיפות
תוכניתחפ/ 718/ אפקוח על פתוח הבניה באזור מגורים "א"כפיפות
תוכניתחפ/ 1400/ יבמבנים במרווחים, חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ 1400/ שששטחי שירות ופטורים, חיפה.כפיפות
תוכניתחפ/ 1/ דאחוזת שמואל.שינוי
תוכניתחפ/ 229/ הקביעת שטחי בניה המותרים במרחב התכנון של חיפה.שינוי
תוכניתחפ/ מק/ 229/ י/ 2גזוזטראותכפיפות
תוכניתחפ/ מק/ 1400/ יב/ 4גגוניםכפיפות
תוכניתחפ/ מק/ 1400/ יב/ 1מבנים במרווחים - השלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות07/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/08/2012תאריך פרסום: 16/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6460. עמוד: 5847. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה29/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/01/2012
קבלת תכנית09/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201200329/02/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה