הסדרת בנייה קיימת ברח' גלבוע 9, חיפה

תוכנית חפ/ 2336

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת בנייה קיימת ברח' גלבוע 9, חיפה
מספר: חפ/ 2336
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת שטחים עיקריים בעליות גג.
ב. הטמעת הקלות שכבר אושרו בהיתרי בניה לתוספת קומה וקווי בניין.

עיקרי ההוראות:
- מתן הוראות שמכוחן ניתן להוציא היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפהגלבוע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10885חלק67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 229/ יאופן חישוב שטח הבניה למגורים במרחב התכנון המקומי חיפהכפיפות
תוכניתחפ/ 229/ הקביעת שטחי בניה המותרים במרחב התכנון של חיפה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה29/02/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/01/2012
קבלת תכנית13/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201200329/02/2012