הסדרת גישה לחלקה 22 ע"י אחוד וחלוקה והרחבת דרך

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת גישה לחלקה 22 ע"י אחוד וחלוקה והרחבת דרך
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת דרכים, גישה לחלקה 22, איחוד וחלוקה בחלקות 14,20,22-23, ללא הסכמת הבעלים.

עיקרי ההוראות:
1. הרחבת דרך מס' 10 לפי קיר קיים.
2. הסדרת גישה סטטוטורית לחלקה 22.
3. איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים.
4. שינוי יעוד מדרך למגורים וממגורים לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16880חלק22-2314, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות12/09/2011תאריך פרסום: 12/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6292. עמוד: 6507. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101105/09/2011