הסדרת דרך גישה לחלקה 11 ושינוי יעוד מחקלאי-אזור תעשיה תרדיון:

תוכנית ג/ 14182

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת דרך גישה לחלקה 11 ושינוי יעוד מחקלאי-אזור תעשיה תרדיון:
מספר: ג/ 14182
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:

שנוי יעוד חלקה מספר 11 גוש 19278 לתעשיה ושינוי קו בנין לדרך מספר 805 והסדרת דרך גישה לחלקה.


עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד חלק מחלקה מספר 11 מחקלאי לתעשיה ומלאכה.
ב. שינוי קו בנין מספר 805 מ-80 מטר ל-45 מטר.
ג. הסדרת דרך גישה ברוחב 10 מטר לחלקה מספר 11.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
אזור תעשיה תרדיון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19278חלק4, 11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5302דרך מס' 805, קטע יובלים אשחרשינוי
תוכניתג/ 6033מרכז תעשייה תרדיוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4010. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית02/03/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות02/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 969. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים21/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2004. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/11/2004
החלטה בדיון בוולק"ח05/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/09/2003
קבלת תכנית17/08/2003