הסדרת דרך מס' 1 בחורה

תוכנית 7/ 03/ 433

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת דרך מס' 1 בחורה
מספר: 7/ 03/ 433
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת דרך ראשית (מספר 1) של
הישוב חורה, ע"י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת הבעלים, קביעת הנחיות זכויות ומגבלות
בניה וקביעת הוראות לביצוע הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםחתכים
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
מקום התכנית: כביש ראשי - חורה

גושים / חלקות:
גוש: 400015, 100012/1, 100012/3, 100013/1, 100013/5,
גוש 100012 בהסדר - גוש שומה 1 ארעי, חלקי חלקה 1, 13
גוש 100013 בהסדר - גוש שומה 2 ארעי, חלקי חלקה 8, 13,
15, 18, 24 וחלקות במלואן 14, 16

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק
100013חלק
400015חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 394קרית חינוך בחורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 383שכונה מס' 5 בחורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 412שכונה 9 - חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 4שכונה 1 חורה שלב ב'שינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 6יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א' וקביעת הנחיות בניה. שכונה 4שינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 10שכונה 1 בחורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177תכנית מיתאר חורהשינוי
תוכנית7/ 02/ 177/ 1מרכז הישוב חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורהשינוי
תוכנית7/ 03/ 240/ 1שכונה 1 חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2005תאריך פרסום: 23/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5399. עמוד: 2770. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים08/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3551. שנה עברית: התשנד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/06/2003
קבלת תכנית05/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300716/06/2003