הסדרת דרכים, ריינה

תוכנית ג/ 18711

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת דרכים, ריינה
מספר: ג/ 18711
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מערכת דרכים לפי חלוקה מאושרת

עיקרי ההוראות:
שינוי בתוואי ורוחב דרכים לפי החלוקות המאושרות ולפי הקיים בשטח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17524חלק6117
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/03/2010
קבלת תכנית15/02/2010