הסדרת הדרך ושנוי יעוד

תוכנית עח/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת הדרך ושנוי יעוד
מספר: עח/ 85
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת הדרך ושנוי יעוד

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראלישיב

תיאור המיקום:
ישוב: אלישיב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8365חלק11-12, 37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1965תאריך פרסום: 25/03/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1168. שנה עברית: התשכה .
קבלת תכנית11/06/1964