הסדרת השטחים ופתוחם בתחום קבוץ שריד

תוכנית ג/ 10860

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת השטחים ופתוחם בתחום קבוץ שריד
מספר: ג/ 10860
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת תיחום שטח הפתוח של קבוץ שריד.
ב. שינוי יעודי קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת כבישים, דרכים למינהן וסיווגם.
ד. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו את
מבצעי התכנית
ה. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשריד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17286חלק4-5, 7, 11, 14, 28, 31-361, 6, 8-9, 12-13, 15, 17-18, 20-27
17414חלק35-3634, 39-40
17440חלק16, 203, 11-13, 15, 17, 21, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1999
קבלת תכנית24/08/1998