הסדרת יעודי קרקע ודרכים בסמת טבעון

תוכנית ג/ 19388

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת יעודי קרקע ודרכים בסמת טבעון
מספר: ג/ 19388
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי במערכת הדרכים השכונתית וביעודי הקרקע הסמוכים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממגורים א' לדרך ושצ"פ
שינוי יעוד משצ"פ למגורים ב
שינוי יעוד מדרך למגורים ב ושצ"פ
קביעת הוראות וזכויות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10476חלק4, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 1111ערב אל זבידאת.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות15/08/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4185. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה01/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/03/2011
קבלת תכנית26/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201202215/08/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים138731/05/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100801/06/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה