הסדרת כביש כניסה למתחם יואב

תוכנית 6/ 03/ 122/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת כביש כניסה למתחם יואב
מספר: 6/ 03/ 122/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להתווית דרך גישה מדרך ארצית
מס' 3 למתחם תעסוקה ומשרדי המועצה האזורית יואב
בצומת ראם על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
מקום: צומת ראם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2203חלק47, 49, 58, 69
2604חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2000תאריך פרסום: 31/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4947. עמוד: 1050. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים08/12/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/11/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/11/2000
החלטה בדיון באישור תכנית28/08/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4032. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים16/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/05/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2000
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2000
קבלת תכנית11/10/1999