הסדרת כניסה נוספת לחניון בזק, זכרון יעקב

תוכנית ש/ 1040/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת כניסה נוספת לחניון בזק, זכרון יעקב
מספר: ש/ 1040/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת כניסה נוספת לחניון בזק.
- הסדרת מגרש חדש לבנין ציבורי תוך קביעת הוראות וזכויות בניה.
- הגדלת זכויות הבניה במגרש לבניין ציבורי בחלקת 39 מ- 38% שטח עיקרי ל- 90%
שטח עיקרי ו- 20% לשטח שירות מסה"כ השטח העיקרי.
- קביעת הוראות בניה, בינוי ושימור.


עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד של שטח ציבורי פתוח ואב"צ לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11301חלק33-35, 39, 55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 12/ במרכז זכרון יעקב.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 745. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/10/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/09/2007
החלטה בדיון באישור תכנית17/07/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/05/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2007תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2209. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/02/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2004
קבלת תכנית17/07/2003