הסדרת מגרש המיועד למגורים בנחלה ע"י שינוי מש.פ.פ. ומגורים א' למגורים בנחלה..

תוכנית בר/ 104/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת מגרש המיועד למגורים בנחלה ע"י שינוי מש.פ.פ. ומגורים א' למגורים בנחלה..
מספר: בר/ 104/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת מגרש המיועד למגורים בנחלה על ידי שינוי יעודי קרקע:
1. משטח פרטי פתוח למגורים בנחלה.
2. ממגורים א' לשטח פרטי פתוח.
3. משטח פרטי פתוח לדרך משולבת.
ב. העתקת מגרש למגורים א' מס' 214 על ידי שינוי יעוד
קרקע מחקלאי למגורים א' והרחבת דרך מוצעת.
ג. תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4664חלק539
4665חלק9, 21, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 104אחוד תכניות קיימות והכנת תכנית לצרכי רישום אדמות משגב דב בספרי המקרקעיןשינוי
תוכניתמשמ/ 73ברשינוי
תוכניתבר/ 104/ 9תוכנית בר/ 104/ 9שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 440. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2556. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח01/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/02/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף22/12/2002
קבלת תכנית10/07/2002