הסדרת מערכת דרכים במתחם מפעלי העמק ובית עלמין, שריד

תוכנית ג/ 18671

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת מערכת דרכים במתחם מפעלי העמק ובית עלמין, שריד
מספר: ג/ 18671
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת גישה ומערכת דרכים לאזה"ת מפעלי העמק ולבית העלמין שריד מכביש 73

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעודי קרקע מחקלאי לדרך מוצעת וביטול דרך גישה קודמת לבית העלמין מכביש 73
- קביעת הוראות ביצוע ופיתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשריד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17286חלק111, 14, 27-28
17414חלק3, 11-13, 17, 20-21, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דודשינוי
תוכניתג/ 2765אזור תעישה משותף -יזרעאליםשינוי
תוכניתג/ 12407קבוץ שריד - מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/03/2010
קבלת תכנית20/01/2010