הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין

תוכנית ג/ 12735

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין
מספר: ג/ 12735
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. עריכת תוכנית מתאר כוללת לדרכים בעיר סכנין.
2. שינוי מערך ופריסת הדרכים בכל שטח הישוב ובשטחים שנוספו לצרכי פיתוח.
3. התאמת מערכת הדרכים לצרכי התנועה - הרחבת דרכים , הסדרת דרכי גישה וצמתים.
4. שינוי יעודי קרקע למרכי ציבור, שצ"פים ומתקנים הנדסיים - בשטחים הסמוכים לדרכים.
5. הגדרת שטח לתכנון בעתיד ושכונת מגורים בבניה רוויה.

עיקרי ההוראות:
א. עדכון ושיפור מערכת התנועה.
התכנית משנה ומסדירה את מערכת הדרכים בשטח העיר באופן שיאפשר זרימת רכב שוטפת, נגישות לכל חלקי הישוב, פתיחת צווארי בקבוק, והסדרת התנועה בחלקים שונים של הישוב. התוכנית משנה ומסדירה את שימושי הקרקע בדרכים ובסמוך להן, באופן שיתאים למציאות החיים המתאימה לעיר ולאופי הבניה,
עיקרה של התכנית התוית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות, התווית עורק תנועה חובק לישוב, קביעת מערכת תנועה, התאמת התכנון לדרכים הקימות בשטח, יצירת דרכי גישה, מפרצי חניה, הרחבת מערכת שירותי הציבור ועוד.
ב. ארגון והגדרה מחדש של יעודי קרקע בשטחים הסמוכים לדרכים.
התכנית מייעדת לשטחים המתפנים מדרכים ו/ או לשטחים הנמצאים בסמוך לתוואי דרכים חדשות ו/ או מורחבות יעודים ציבורים כגון : שטחים למבני ציבור, שצפ"ים ומתקנים ננדסיים.
התכנית מגדירה אזור לתכנון בעתיד ומגדילה את זכויות הבניה.(בניה רוויה) בשכונת מגורים בחלק הדרום מערבי של סכנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19267חלק42-4539-41, 46, 80-86, 94-96, 99, 101, 109
19268חלק35
19269חלק15, 18, 493, 6-7, 10, 12-14, 16-17, 19-27, 29-31, 33, 50-60
19270חלק5, 7, 151-4, 6, 8-14, 16, 18-23, 25-33, 37-59, 61-62, 64-75, 77-81, 83-85
19271חלק3111-30, 32-36, 38-42, 133
19272חלק6-7, 9-14, 17-18, 21-22, 25
19274חלק76-78, 124-135, 155-158, 161-163, 165, 167, 169, 171-17213, 51-57, 60-61, 75, 79-81, 84, 94-95, 117, 139-140, 145-146, 151, 164, 173
19278חלק4, 18
19279חלק45, 71-73, 81, 94, 99-101, 110, 113-117, 142-1431, 5-18, 21-33, 35-43, 46-57, 69-70, 74-75, 80, 90, 127, 134-135, 144
19280חלק801-2, 5-6, 8-9, 12-18, 20-21, 25-30, 33-35, 42, 66, 68-69, 71-77
19281חלק2, 53, 108, 130-132, 134-137, 139-147, 154-1561, 3-5, 7-10, 12, 14-22, 26-30, 46, 48, 52, 56-61, 64-65, 68-75, 77-80, 83-84, 87-103, 105, 107
19282חלק1-8, 11, 13, 15, 19-20, 22, 32, 34-37, 42-46, 48, 50-51, 74, 80-82, 84-85, 90-91, 93-98, 100-104
19283חלק1-8, 11-12, 14-16, 20-29, 31, 34-42, 44-50, 52-54, 56-58, 60-69, 71-77, 82, 84-89, 91-96, 104, 106-108, 110
19284חלק71-721-2, 4-9, 11-23, 26-34, 36, 38-44, 46-52, 55-56, 59, 61-66
19287חלק47, 50-61, 67-69, 74-84, 95-106, 118-124, 134-139, 163, 168, 203-222, 235-242, 269-278, 280-283, 286-289, 291-292, 295-299, 301-30313-15, 20-21, 23-28, 33, 36, 38-39, 41, 43, 48-49, 91-94, 146-156, 160, 162, 164, 166-167, 169, 174-178, 223-226, 230-234, 251-258, 284-285, 290, 293-294, 300
19288חלק45, 521-2, 5-6, 8-9, 11-12, 19, 21, 25-34, 41-42, 44, 46-49, 51
19289חלק2-5, 8-9, 11-12, 14-27, 29, 32-33, 35, 37-38, 40-44, 46-57, 62
19290חלק130, 1363-5, 7, 36-38, 40-44, 46-53, 55-57, 62-72, 74-80, 82-90, 92-95, 97-101, 103-107, 111-117, 119, 123-126, 128-129, 131-135, 137
19291חלק1-18, 20, 22, 25-26, 28-33, 35, 37-45, 47-55, 57-62, 67-73, 77-81, 83-85, 87-90, 92, 94
19293חלק98-99, 13195-97, 100-102, 132-134
19295כל הגוש
19313חלק139-140, 1431, 4-9, 13-14, 16, 22-30, 33-35, 39-41, 43-50, 52-56, 58, 60, 71-78, 80, 84-85, 87-89, 91-93, 95-101, 106-114, 116-120, 122-126, 129, 132-137, 141-142, 144
19314חלק6, 48, 5934-47, 49-57, 60-65, 68-84, 86-92
19315חלק23, 84, 108, 1651, 3-6, 8-13, 19-21, 27, 31-41, 45-50, 52-69, 72-77, 81-83, 89-96, 98-104, 106-107, 109, 111-117, 120-125, 127-136, 140-141, 145-157, 159-160, 162-164, 166-168, 170-171, 173-174
19316חלק42, 81, 83, 85, 911-5, 7, 9-29, 31-36, 41, 43-61, 63, 65-67, 70-75, 77, 79-80, 82, 84, 86-90, 92
19317חלק10, 26, 97-981-4, 6-9, 11-18, 20-21, 24-25, 27-28, 30-35, 37-42, 50-55, 60-77, 79-86, 89-96
19318חלק38, 60-61, 70-72, 74-79, 85-91, 97-108, 113, 117, 119, 123, 126-127, 130-133, 135, 137-138, 1411-15, 17-20, 22-27, 29-35, 37, 39-59, 63-66, 73, 80-82, 112, 114-116, 118, 124-125, 136, 140, 148, 150
19319חלק28, 30, 69-70, 80, 94, 96, 100, 102-104, 109, 140, 1461-9, 11-14, 16-19, 21-22, 24, 26-27, 31-33, 35-44, 46-55, 57-61, 68, 83, 93, 95, 97, 111, 116-119, 121, 124-125, 134, 136, 141, 145
19320חלק4643-45, 47-50, 52-58, 60-62, 66-69, 74-76, 80, 82, 84-85
19321חלק871-2, 4-5, 7-8, 11, 13, 16, 21-22, 31-32, 40, 42-43, 46-47, 50, 59-60, 83, 88-92, 94-95, 109, 127-129, 150-152, 156, 158, 167-171, 176-178, 191-192, 197, 199, 201-203, 211, 225, 228-231, 242-252, 258, 261, 263-270, 272-274
19322חלק54-55, 2531-6, 10-14, 17-18, 20, 22-25, 29-33, 38, 41-43, 47-53, 57-63, 65-83, 86-92, 95-99, 104-110, 112, 114-119, 121-145, 147, 149-151, 153-156, 158-171, 174-181, 183-198, 201-210, 212-215, 217-222, 227-232, 235, 237, 240-241, 244, 247-249, 252, 254-262
19323חלק1, 133
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8143כביש עוקף מס' 877, צפתשינוי
תוכניתג/ 6736שינוי יעוד למגורים ק"ששינוי
תוכניתג/ 6735שינוי יעוד למגורים שכ' ששת הימיםשינוי
תוכניתג/ 5672שנוי יעוד למגורים, מג'אר - (גניזה)שינוי
תוכניתג/ 9196תכנון ועדכון תכניות כפר ורדים שלבים א' ו-ב', שינוילמתאר.שינוי
תוכניתג/ 3271חלוקת מגרשים -כפר מנדאשינוי
תוכניתג/ 3190שנוי יעוד לתחנת תידלוק -סכניןשינוי
תוכניתג/ 7460הזזת תואי כביש מס' ,33 סכניןשינוי
תוכניתג/ 10130הזזת תוואי דרך מס' 16 משטח מגורים לדרך קיימת, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 7720שנוי יעוד למגורים, כבישים ושטח לבניני ציבור, סכניןשינוי
תוכניתג/ 9020שינוי תוואי חלק מכביש מספר 2, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 8000הפיכת קטע מכביש מס' 42 לדרך להולכי רגל , סכניןשינוי
תוכניתג/ 9389שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לדרך גישה, שינוי למתאר, סח'נין.שינוי
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 9649שנוי יעוד משטח המיועד להרחבת כביש למרכז אזרחי, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 9019שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א', סכניןשינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 7538יעוד שטח למגורים והקטנת רוחב כביש מס' 15 , סכניןשינוי
תוכניתג/ 9418ביטול כביש מס' 38, סכניןשינוי
תוכניתג/ 9908שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים א', שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 10008ביטול חלק מכביש 7 והפיכתו לאיזור מלאכה ותעשיה, שינוי למתאר, סכניןשינוי
תוכניתג/ 10867שינוי יעוד ממגורים א' למבני ציבור, שינוי למתאר, סכניןשינוי
תוכניתג/ 8247יעוד לשטח מגורים, סכניןשינוי
תוכניתג/ 11637שינוי יעוד משטח שב"צ לדרך גישה והרחבת מגרש סכניןשינוי
תוכניתג/ 7896הזזת דרך מספר 75 בין כבישים ראשיים מספר 16, 15, שינוי למתאר, כפר סכנין.שינוי
תוכניתג/ 6386מגורים ומבני ציבור סכניןשינוי
תוכניתג/ 9086שינוי במערכת הדרכים, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 11646שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', סכנין, מתאר 1שינוי
תוכניתג/ 8185ביטול חלק מכביש מס' 43 סכניןשינוי
תוכניתג/ 8835שינוי תוואי דרך מס' 33 שינוי למתאר, כפר סכניןשינוי
תוכניתג/ 8735שינוי למתאר, סכנין, הקטנת רוחב כביש מס' 20.שינוי
תוכניתג/ 7135שינוי יעוד מאיזור מגורים לאיזור לבניני ציבור סכניןשינוי
תוכניתג/ 9894חלוקה למגרשים ודרך גישה, שינוי למתאר, סחניןשינוי
תוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 9354הצרת רוחב הדרך והקלת קו בנין מדרך 805. שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 3544שנוי יעוד למגורים -סכניןשינוי
תוכניתג/ 7514שינוי לתקנון תכנית המתאר - סכניןשינוי
תוכניתג/ 11104שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחר ומלאכה (מפעל פלדה), סכניןשינוי
תוכניתג/ 9883שינוי יעוד משטח פרטי למסחרי ומעליו מגורים, שינוי למתאר, סחניןשינוי
תוכניתג/ 8653ביטול חלק מדרך קיימת מס' 1 גוש 19290 והפיכתו למגורים א'.שינוי
תוכניתג/ 8743שינוי יעוד ממגורים א' לשטח פרטי פתוח, כפר סכנין.שינוי
תוכניתג/ 8633שינוי יעוד מחקלאי לאזור ספורט והצעת דרך גישה. שינוי למתאר - כפר סכנין.שינוי
תוכניתג/ 8913הזזת חלק מכביש מס' 20, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 10603שנוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למגורים א' והזזת תוואי דרך מס' 17, שינוי למתאשינוי
תוכניתג/ 5582הגדלת אחוזי בניה, סכניןשינוי
תוכניתג/ 6342אזור מלאכה תעשיה וספורט -סכניןשינוי
תוכניתג/ 8502שינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור, שינוי למתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 9781שינוי יעוד ממגורים ב' למסחר (קיוסק ), שינוי למתאר,סח'נין.שינוי
תוכניתג/ 6671יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.שינוי
תוכניתג/ 7371ביטול כביש מס'40 ברוחב 12 מ'-סכניןשינוי
תוכניתג/ 6061יעוד שטח למגורים, סכניןשינוי
תוכניתג/ 11601שינוי תוואי דרך גישה בסכנין ללא איחוד וחלוקה.שינוי
תוכניתג/ 11880התווית דרך גישה מדרך איזורית 805 למגרשים והצעת חלוקה למגרשים, סכניןשינוי
תוכניתג/ 12051הקמת שכונת מגורים בסכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', סכניןשינוי
תוכניתג/ 12050הקמת שכונת מגורים משולבת במסחר בצפון מזרח סכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאישינוי
תוכניתג/ 12049הקמת שכונת מגורים א' בצפון מזרח סכנין באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורישינוי
תוכניתג/ 12048הקמת שכונת מגורים 'א' משולבת במסחר בצפון מזרח סכניןשינוי
תוכניתג/ 12081שנוי תוואי והרחבת תוואי דרכים בדרום מערב סכניןשינוי
תוכניתג/ 12127שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים במערב סכניןשינוי
תוכניתג/ 12294הקמת מרכז מסחרי בצמוד לדרך 805 בסכניןשינוי
תוכניתג/ 12452תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ד'שינוי
תוכניתג/ 12460תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ג/2שינוי
תוכניתג/ 12453שינוי יעוד משטח מגורים ומלאכה זעירה למרכז אזרחי, סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
תוכניתג/ 13072התווית דרך המקשרת בין דרך מס' 13 לדרך מס' 18 בצפון מזרח, סחניןשינוי
תוכניתג/ 13045הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות באזור תעשיה , סחניןשינוי
תוכניתג/ 13210הסטת תוואי דרך מס' 40 ולגיטימציה למבנה קיים, בדרום מערב סכניןשינוי
תוכניתג/ 13188שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחר ומשרדים, תוספת לתכנית ג/ 3190 בסכניןשינוי
תוכניתג/ 13380שינוי יעוד משטח תעשיה ומגורים לשטח לתעשיה בצפון מזרח סכניןשינוי
תוכניתג/ 14019הגדלה נקודתית של זכויות בניה במרכז סכנין צמוד לדרך 805:שינוי
תוכניתג/ 14230שינוי יעוד ממגרשי מגורים למגרש שב"צ, דרום מערב סחנין:שינוי
תוכניתג/ 14227שינוי יעוד ממגרשים למגורים ליעוד שב"צ, שכונה צפון-מערבית סכנין:שינוי
תוכניתג/ 14229שינוי יעוד ממגרשים למגורים, ליעוד שב"צ ושצ"פ, דרום סח'נין:שינוי
תוכניתג/ 14890שנוי יעוד מדרך למגורים א', סכניןשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות07/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3713. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2009
הוגשו התנגדויות03/04/2009
פרסום להפקדה בעיתונים03/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/03/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית19/06/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2005
קבלת תכנית09/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200602/07/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201201607/05/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200903017/08/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים102830/04/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים33319/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51405/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25305/02/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200500904/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400531/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200201926/06/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200200920/02/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה