הסדרת סטיה בבינוי האנדרטה העירונית

תוכנית זמ/ 598/ 61/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת סטיה בבינוי האנדרטה העירונית
מספר: זמ/ 598/ 61/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הסדרת סטיה בבינוי האנדרטה העירונית באמצעות ביצוע
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה ללא שינוי בשטח הכולל של
כל ייעוד קרקע, בהתאם להנחיות תת סעיף מס' (1)
לסעיף 62.א.(א) לחוק התכנון והבניה 1965 - תשכ"ה.
2. קביעת הוראות בינוי לפי תת-סעיף מס' (5) לסעיף 62.א.(א)
לחוק התכנון והבניה 1965 - תשכ"ה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגן יבנהגן יבנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
547חלק93-94, 129
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזמ/ 598/ 61שינוי תכנית המתאר וקביעת הוראות של תכנית מפורטת והוראות לבינוי.שינוי
תוכניתזמ/ 598/ 3גן יבנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/2002תאריך פרסום: 09/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5082. עמוד: 2646. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים24/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/04/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/04/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2001
קבלת תכנית16/10/2001
החלטה בדיון באישור תכנית16/10/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים19007/04/2002