הסדרת סטיות בגבולות מגרשים ע"י איחוד וחלוקה.

תוכנית בר/ מק/ 223/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת סטיות בגבולות מגרשים ע"י איחוד וחלוקה.
מספר: בר/ מק/ 223/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים ושינוי קווי בנין למבנים קיימים בסמכות הועדה המקומית ע"פי סעיפים 62 א א 1 3 4 לחוק התכנון והבניה.
2. שינוי הוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין בסמכות הועדה המקומית ע"פי סעיף 62 א א 7 לחוק התכנון והבניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי גבולות המגרשים ע"פי מצב קיים.
2. שינוי קווי בנין למבנים קיימים בהתאם למסומן בתשריט.
3. שינוי הוראות בדבר שטח מגרש מינימאלי מ 490 מ"ר ע"פי בר/ 223 ל 471 מ"ר למגרש מס' 77 בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהבן זכאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5519חלק70
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 223הרחבת מושב בן זכאי.כפיפות
תוכניתבר/ 223/ 1הרחבת אזור מגוריםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/2008תאריך פרסום: 29/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5771. עמוד: 1715. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות18/07/2007תאריך פרסום: 18/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5692. עמוד: 3570. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007