הסדרת פעילות יצרנית נוספת במושבים.

תוכנית גז/ 1000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת פעילות יצרנית נוספת במושבים.
מספר: גז/ 1000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת והתרת שימושים נוספים שלא למטרות חקלאיות (פל"ח)
בחלקות א' של נחלות במושבים, וקביעת הוראות מפורטות
שתאפשרנה הקמת מבנים והסבת מבנים למטרות לא חקלאיות.
ב. קביעת הוראות מפורטות למתן היתרים למבני מגורים לפועלים
זמניים בחקלאות בתחום המגורים אשר בחלקה "א'".
ג. צמצום ומיזעור מפגעים סביבתיים וחזותיים במושב.
ד. ניצול מושכל של התשתיות הקיימות במושב.
ה. שמירת האופי הכפרי של המושב ומתן אפשרות לחקלאים
שבתוכו להמשיך בפועלם.
ו. שמירה מירבית על קרקע חקלאית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעין
מרכזעמק לוד
מרכזגזר

תיאור המיקום:
התכנית תחול על כל המושבים בתחום מרחב תכנון
מועצות אזוריות: גזר, עמק לוד, וחבל מודיעין (עפ"י המפורט ברשימת המושבים - נספח ב').

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 623. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/10/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/10/2005
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה15/06/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות22/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 221. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/09/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1998
קבלת תכנית17/02/1998