הסדרת קווי בניין נקודתיים לבניה קיים באזור חקלאי מיוחד

תוכנית עח/ מק/ 177/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת קווי בניין נקודתיים לבניה קיים באזור חקלאי מיוחד
מספר: עח/ מק/ 177/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת קווי בניין נקודתיים לבניה קיים באזור חקלאימיוחד, בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א' (א) (4) בחוק התכנון והבניה:

1. קו בניין קדמי מזרחי לבית מגורים מס' 1 מ 5.00 מ' ל 4.73 מ' וןלבית מגורים מס' 2 מ 5.00 מ' ל 4.99 - 4.75 מ'.
2. קו בניין צדדי צפוני לבית מגורים מס' 2 מ 4.00 מ' ל 4.07 - 2.52 מ'.
3. קו בניין צדדי דרומי לבית מגורים מס' 1 מ 4.00 מ' ל 1.59 - 0.69 מ'.

ב. הגבהת גובה גדר, בגבול הדרומי למול מבנה מס' 1 , מ 1.50 מ' ל 1.70 מ' בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א' (א) (5) בחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראלישיב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8365חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2005תאריך פרסום: 31/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5421. עמוד: 3642. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200503828/07/2005