הסדרת קווי מגרש צדדיים , הסדרת מקום חניה.

תוכנית רח/ מק/ 2000/ א/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת קווי מגרש צדדיים , הסדרת מקום חניה.
מספר: רח/ מק/ 2000/ א/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בקו בנין לצד מזרח.
2. קווי הבנין למבנה הקיים לפי המצב בפועל. כל בניה חדשה לפי קווי הבנין לעיל. כל יתר זכויות והוראות הבניה ע"פי תכנית קיימת.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בנין צד מזרח ל 2.5 ו 3.0 מ' ע"פי התשריט קיר עם פתחים במקום 4.0 מ'.
2. קווי הבנין למבנה הקיים לפי המצב בפועל כפי המופיע בתכנית מודד שבתשריט. כל בניה חדשה לפי קווי הבניה לעיל. כל יתר זכויות והוראות הבניה ע"פי תכנית קיימת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהמעפיל

תיאור המיקום:
שכונת נווה יהודה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3648חלק83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2000/ ב/ 1קביעת הוראות בניה למרתפים.כפיפות
תוכניתרח/ 2000/ חהתקנת תשתיות חשמל בתחום מרחב התכנון ומרחב שיפוט של העיר רחובות.כפיפות
תוכניתרח/ מק/ 2000/ ב/ 2שינוי בקוי בנין למחסניםכפיפות
תוכניתרח/ 2000/ אשינוי יעוד למגורי א'שינוי
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21כפיפות
תוכניתתמא/ 36/ אתכנית מתאר ארצית 36-שינוי א-לתקשורת מתקנים קטניםכפיפות
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/2008תאריך פרסום: 07/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5774. עמוד: 1829. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/10/2007
פרסום להפקדה ברשומות09/10/2007תאריך פרסום: 09/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5724. עמוד: 114. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200705429/10/2007