הסדרת קוי בנין

תוכנית עח/ מק/ 131/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת קוי בנין
מספר: עח/ מק/ 131/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הסדרת קוי בנין נקודתיים לפי מצב קיים:
שינוי קו בנין קדמי מ-5 מ' ל-3.6 - 3.52 מ'.
שינוי קו בנין צדדי צפוני מ-4 מ' ל-1.78 - 1.53
מ' ול-2.13 - 1.97 מ'.
שינוי קו בנין צדדי צפוני למבנה עזר מ-3 מ'
1.87 - 0.79 מ'.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62 א (4).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ויתקין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8347חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/11/1998תאריך פרסום: 24/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4702. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1998תאריך פרסום: 10/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4643. שנה עברית: התשנח .