הסדרת שטחי הבניה בדירה בקומה א' בבנין מגורים משותף,תוספת קומת גג וחדר מדרגות.

תוכנית עח/ 3/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הסדרת שטחי הבניה בדירה בקומה א' בבנין מגורים משותף,תוספת קומת גג וחדר מדרגות.
מספר: עח/ 3/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הסדרת שטחי הבנייה בדירת משפחת פינטו המצויה בקומה א' (מעל קומת קרקע)
בבנין מגורים משותף בחלקה 226 בגוש 8322 בשושנת העמקים (רח' הדקל 1)
בפירוט לפי קומות ובחלוקה לשימושים עיקריים ולמטרות שרות - הכל לפי מצב
קיים בפועל. בשאר הדירות בבניין יחולו הוראות תכנית המתאר עח/200, ותכנית מפורטת עח/3, וכל התיקונים והשינויים שחלו בהן מזמן לזמן.
ב. תוספת קומת גג וכן תוספת חדר מדרגות למשפחת פינטו בקומה א' (מעל קומת
קרקע) של הבניין הנ"ל.
ג. שינוי קווי בנין נקודתיים לפי מצב קיים:
קו בנין קדמי צפוני לרחוב הדקל מ-5.00 מ' ל-4.80 מ'.
קו בנין קדמי צפון-מערבי לפינת הרחובות הדקל והחוף מ-5.00 מ' ל-2.90 מ'.
קו בניין קדמי מערבי לרחוב החוף מ- 5.00 מ' ל- 2.50 מ', 3.00 מ' ו- 3.50 מ'.
ד. קביעת בינוי מחייב לדירה בקומה א' + גג השייכת למשפחת פינטו, בהתאם
לנספח הבינוי המצורף לתכנית.
ה. שינוי יעוד מאזור מגורים לדרך, לצורך הרחבת הדרך בפינה הצפון מערבית של
המגרש בהתאם למצב קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
רחוב: הדקל 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8322חלק226
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 3.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות22/10/2009תאריך פרסום: 22/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6008. עמוד: 203. שנה עברית: התשע .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט13/09/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות02/08/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1632. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים02/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/01/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/12/2006
החלטה בדיון בולחוף27/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/08/2003
קבלת תכנית30/07/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית