הסדרת שטחים לבניה ברחוב הגולן 29 , שכ' רמת החייל

תוכנית תא/ מק/ 3434

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת שטחים לבניה ברחוב הגולן 29 , שכ' רמת החייל
מספר: תא/ מק/ 3434
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מצב קיים בפועל תוך ניצול כל זכויות הבניה במגרש וזאת ע"י:
א. שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62 א' (א) סעיף קטן 4 לחוק.
ב. העברת זכויות מקומה לקומה עפ"י סעיף 62 א' (א) סעיפים קטנים 5 ו - 9 לחוק.
ג. שינוי בהתאם לכך של תכנית 347 , אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. 494 מיום 23/08/56 ושינוי מס' 1 לשנת 2006 של תכנית 3407 אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ. 5293 מיום 29.4.04 (להלן: התכנית הראשית).

עיקרי ההוראות:
הוראות התכנית הראשית ישונו לדלקמן:
א. קו בניין צדדי (מצד מערב) לא יקטן מ - 3.6 מטר (לאחר הקלה של 10 אחוז) בכפוף לקבוע בתקנון בסטייה ניכרת סעיף 2 (6) (א) ו - (ב).
ב. קו בניין אחורי לא יקטן 4.5 מטר (לאחר הקלה של 10 אחוז) בכפוף לקבוע בתקנות בסטייה ניכרת סעיף 2 (7) עד (ג).
ג. זכויות בניה הנובעות מניצול חלל גג כפי שמתאפשר בתכנית מתאר "ג", יועברו לקומות קרקע וקומה א', בקווי הבניה כפי שנקבע בסעיפים (א) ו (ב) לעיל.
ד. זמן תוקף לתכנית זן:
במקרה שהבניין הקיים ייהרס יבוטלו הוראות תכנית זו ויחולו על המגרש הוראות התכנית הראשית והוראות יתר התכניות שאושרו לאזור וחלות על הנכס נשוא התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן

תיאור המיקום:
שכונת רמת החייל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק487
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 347תכנית מפורטת מס' 347שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2008תאריך פרסום: 15/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5805. עמוד: 3062. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות14/01/2007תאריך פרסום: 14/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5616. עמוד: 1184. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים08/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200702003/03/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200700121/01/2007