הסדרת תוואי דרך מס' 14, קיבוץ כישור

תוכנית גנ/ 18038

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הסדרת תוואי דרך מס' 14, קיבוץ כישור
מספר: גנ/ 18038
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תשריט נקודתי לצורך התמת דרך ומבנה למצב קיים

עיקרי ההוראות:
א. שינוי תוואי דרך בהתאם למצב קיים
ב. שינוי יעוד קרקע ממגורים למבנים ומוסדות ציבור
ג. הוראות בניה ביעודי הקרקע המיועדים לבניה ו/או לפיתוח והכלולים בתשריט תכנית זו וללא שינוי מהוראות תכנית ג/ 17029
קביעת תנאם והנחיות להכנת בקשות להיתרי בניה
קביעת תנאים והנחיות לתשריט חלוקה
הוראות תכנית זו לא יחולו על גוש 18909 חלקה 15 בעלות פרטית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק14
18938חלק23-24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3304קבוץ כישורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית29/01/2009