הסכם בין עיריית תל אביב לבין חברת דנקנר השקעות בע"מ

נושא 305/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: הסכם בין עיריית תל אביב לבין חברת דנקנר השקעות בע"מ
מספר: 305/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור שר הפנים להסכם החכרת מתחם שוק בצלאל בין עיריית תל אביב-יפו לבין חברת דנקנר השקעות בע"מ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6912חלק7-13, 16
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5306/11/2006