העברת זכויות בניה

תוכנית גז/ מק/ 202/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: העברת זכויות בניה
מספר: גז/ מק/ 202/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העברת זכויות בניה מקומה א' לקומת קרקע בהיקף של
%6 מקסימום מגודל מגרש המיועד למגורים ב-72 מגרשים
מס' 101-172 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרישרש

תיאור המיקום:
ישוב: ישרש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4359חלק16
4363חלק3-4, 20
4365חלק1-3, 6, 15, 17-18, 20
4366חלק6-7, 14-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1998תאריך פרסום: 09/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4661. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות02/03/1998תאריך פרסום: 02/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4624. שנה עברית: התשנח .