העברת יעדים מש.צ.פ למגורים ג', מש.צ.פ. לחניה, ממגורים ג' לחניה.

תוכנית טר/ 2420

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: העברת יעדים מש.צ.פ למגורים ג', מש.צ.פ. לחניה, ממגורים ג' לחניה.
מספר: טר/ 2420
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. העברת יעדים מש.צ.פ למגורים ג'.
2. העברת יעדים מש.צ.פ לחניה.
3. העברת יעדים ממגורים ג' לחניה.
4. קביעת חזית מסחרית.
5. אחוד וחלוקה בהסכמה.
6. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7783חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3006טירהשינוי
תוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/01/2003
קבלת תכנית18/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004