העברת שצ"פ בין מגרשי הש.ב.צ 39,40 - בקש"ת

תוכנית חמ/ מק/ 566/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: העברת שצ"פ בין מגרשי הש.ב.צ 39,40 - בקש"ת
מספר: חמ/ מק/ 566/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק תכנון ובניה עפ"י סעיף 62 א (א) (1) לחוק.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק תכנון ובניה עפ"י סעיף 62 א(א)(1) לחוק.
2. האיחוד וחלוקה כוללים: העברת שצ"פ - תא שטח 84 בין הש.ב.צ תאי שטח 30, 40 לצד מזרח וע"י כך יצירת תא שטח 410 המאפשר ניצול מירבי של הקרקע הנ"ל עפ"י תיקון 43 לחוק התכנון והבניה, ללא כל שינוי בסה"כ השטחים עפ"י סעיף 62 א(א)(1) לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןברקת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6832חלק39-40, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 566פארק התעסוקה על יד צומת אל-על .שינוי
תוכניתגז/ מק/ 566/ 1תוכנית גז/ מק/ 566/ 1שינוי
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/2011תאריך פרסום: 12/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6292. עמוד: 6499. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2011
פרסום להפקדה ברשומות12/04/2011תאריך פרסום: 12/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6224. עמוד: 3741. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201103130/04/2011