הענקת זכויות לשטחי חניה וקביעת תקן למקומות חניה

תוכנית 5166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הענקת זכויות לשטחי חניה וקביעת תקן למקומות חניה
מספר: 5166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יישום החלטת הממשלה (אוגוסט 1997 ) בדבר התאמת תקני החניה למדיניות של עדיפות לתחבורה ציבורית.
ב. קביעת תקן למקומות חניה בשונה מהוראות התקן שנקבע בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג - 1983 .
ג. קביעת תקן למקומות החניה הנדרשים , בהתייחס לשימושי המקרקעין ומיקומם, כולל הוראות על דרך התקנת מקומות החניה בהתאם לשלבים של התפתחות מערכת הסעת המונים.
ד. קביעת תקן חניה במטרה לעודד את הפיתוח של מרכז העיר ירושלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
גבול מרחב תכנון מקומי ירושלים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/2004תאריך פרסום: 15/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5264. עמוד: 1588. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים05/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/10/2003
החלטה בדיון באישור תכנית18/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3236. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2002
קבלת תכנית21/01/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200302718/09/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים32031/07/2003
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201410/09/2002