הפיכת חלק מהשטח הציבורי הפתוח לאזור מגורים מיוחד.

תוכנית רח/ 196/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפיכת חלק מהשטח הציבורי הפתוח לאזור מגורים מיוחד.
מספר: רח/ 196/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. בשטח שמסומן בתכנית מס' רח/5/196 לבינוי ופיתוח חדשים: היכת חלק ממנו מאזור מגורים מיוחד לשטח ציבורי פתוח. קביעת בינוי ומיקום הבנינים 56 ,7 ,. ב. שינוי בשטח למבני ציבור והפיכתו בחלקו לשטח ציבורי פתוח ובחלקו לאזור מגורים מיוחד. ג. הפיכת חלק מהשטח הציבורי הפתוח לאזור מגורים מיוחד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק472, 482
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/1982תאריך פרסום: 10/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2823. שנה עברית: התשמב .