הפיכת שטח חקלאי לחלקה של מתיישב

תוכנית 6/ 03/ 112/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הפיכת שטח חקלאי לחלקה של מתיישב
מספר: 6/ 03/ 112/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת שטח חקלאי קיים לחלקה של מתיישב נוסף, מגרש 99 מושב עוזה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעוזה

תיאור המיקום:
מושב עוזה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3024חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/1977תאריך פרסום: 19/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2368. שנה עברית: התשלח .