הפיכת שפ"פ לשצ"פ

תוכנית בב/ 723

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפיכת שפ"פ לשצ"פ
מספר: בב/ 723
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6184חלק128, 199
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2771. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים11/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1150. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים12/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/03/2002
קבלת תכנית14/03/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2002