הפקעת זכויות מעבר לצנרת מים, תל מונד.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 202

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הפקעת זכויות מעבר לצנרת מים, תל מונד.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 202
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הפקעת זכויות מעבר לצנרת מים על פי סעיף 126
בפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.
ב. חיוב בעלי הקרקע להעניק לציבור או לבעלי קרקע
גובלים את הזכות להעביר בקרקע צינורות לאספקת מים
וקביעת התנאים להענקת זכור כאמור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7786חלק8, 10-11, 20, 25, 27, 29, 33, 35-37, 59, 65
7787חלק5, 11, 15-16, 18, 20-31, 33-36, 38-5132, 37
7790חלק1-5, 7-8, 10, 13-15, 17-20, 22-23, 27-29, 31-32, 36-45, 54, 56, 60, 62-636, 9, 21
7792חלק2, 4-8, 12-24, 26-29, 31-34, 37, 39-43, 45, 47, 49-509-11, 25, 30, 35-36, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 301תל מונד.שינוי
תוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 302תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 107תכנון כוללשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 104שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, בנין ציבורי לשביל.שינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 71/ אתל מונד - בעלות פרטית+שלטוןשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3539. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3544. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/02/2003
קבלת תכנית29/01/2003