הפרדה מפלסית חדרה (ירידה מכביש 65)

תוכנית תתל/ 25/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: הפרדה מפלסית חדרה (ירידה מכביש 65)
מספר: תתל/ 25/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית
1. יצירת מסגרת תכנונית להפרדה מפלסית במפגש בין דרך לבין מסילת ברזל, תוך 2. קביעת מעבר גשר מעל לרצועת המסילה.
3. התווית דרך חקלאית חדשה ושטח דרך לטיפול נופי.
4. קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף.
5. קביעת קירות זמניים לתקופת ביצוע העבודות, נשוא תכנית זו.
6. קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות התכנית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10021חלק56, 59, 6255, 57-58, 60-61, 63
10053חלק17-19, 41, 44, 46-47, 49-50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/05/2007תאריך פרסום: 02/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5658. עמוד: 2582. שנה עברית: התשסז .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה18/03/2007
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה11/12/2006
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות29/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר20/10/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים19/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/07/2006
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה13/07/2006
קבלת תכנית בות"ל29/06/2006