הפרדה מפלסית מושב זוהר - דרך לחלץ

תוכנית תתל/ 28/ 288

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: הפרדה מפלסית מושב זוהר - דרך לחלץ
מספר: תתל/ 28/ 288
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית
יצירת מסגרת תכנונית להפרדה מפלסית במפגש בין דרך לבין מסילת ברזל תוך קביעת מעבר בגשר מעל המסילה.
קביעת דרכים חקלאיות.
קביעת הנחיות לתכנון ועיצוב נוף, כולל שיקום דרכי גישה, שירות ומחנה קבלן.
קביעת תנאים למתן הרשאה למבנה דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות התכנית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2147חלק67, 70, 73-74, 76, 81-82, 85-86
3143חלק12, 15-16, 18-19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/2007תאריך פרסום: 26/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5655. עמוד: 2496. שנה עברית: התשסז .
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה04/02/2007
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה11/12/2006
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות30/11/2006תאריך פרסום: 30/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5601. שנה עברית: התשסז .
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות29/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר26/10/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים19/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/08/2006
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה31/07/2006
קבלת תכנית בות"ל29/06/2006