הפרדת מגרשים מס' 48 ו-348, נחלה מפוצלת, לשני מגרשים

תוכנית גז/ 12/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הפרדת מגרשים מס' 48 ו-348, נחלה מפוצלת, לשני מגרשים
מספר: גז/ 12/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה בהסכמה עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
ב. הפרדת מגרשים מס' 48 ו-348, נחלה מפוצלת, לשני מגרשים:
348 מגורים ו-48 נחלה.
ג. קביעת הוראות וזכויות בניה בכל אחד מהמגרשים.
ד. שינוי בקו בנין צדדי למגורים למגרש 348 מ-4 מ' ל-3.5 מ'.
ה. הריסת מבנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק47, 5746, 54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 12/ 6תכנית בינוי- רמות מאירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2558. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/03/2003
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2002תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 53. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה24/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/05/2002
קבלת תכנית21/04/2002