הצבת פסלים ורהוט רחוב בדרכים וחניות - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 87

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הצבת פסלים ורהוט רחוב בדרכים וחניות - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 87
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בסעיף 2 א' לפרק ט', בהוראות התכנית העיקרית ,
באופן שתתאפשר בקרקע שהיא מקום של דרך, הצבתם ו/או
התקנתם של פסלים ורהוט רחוב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גושים מוסדרים: 40000 - 40003, 50005, 40009 - 40026,
40028 - 40037, 40039, 40045 - 40047, 40050, 40079,
40082 - 40084, 40114 - 40116, 40118, 40119
גושים בהסדר: 40004, 40006, 40007, 40027, 40038, 40040,
40041, 40048, 40052, 40081, 40085 - 40096.
גושים לא מוסדרים: 40049, 40051, 40053 - 40071,
40073 - 40078, 40121, 40122

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק
40001חלק
40002חלק
40003חלק
40004חלק
40005חלק
40006חלק
40007חלק
40009חלק
40010חלק
40011חלק
40012חלק
40013חלק
40014חלק
40015חלק
40016חלק
40017חלק
40018חלק
40019חלק
40020חלק
40021חלק
40022חלק
40023חלק
40024חלק
40025חלק
40026חלק
40027חלק
40028חלק
40029חלק
40030חלק
40031חלק
40032חלק
40033חלק
40034חלק
40035חלק
40036חלק
40037חלק
40038חלק
40039חלק
40040חלק
40041חלק
40045חלק
40046חלק
40047חלק
40048חלק
40049חלק
40050חלק
40051חלק
40052חלק
40053חלק
40054חלק
40055חלק
40056חלק
40057חלק
40058חלק
40059חלק
40060חלק
40061חלק
40064חלק
40065חלק
40066חלק
40067חלק
40068חלק
40069חלק
40070חלק
40073חלק
40074חלק
40075חלק
40076חלק
40077חלק
40078חלק
40079חלק
40081חלק
40082חלק
40083חלק
40084חלק
40085חלק
40086חלק
40088חלק
40089חלק
40090חלק
40092חלק
40093חלק
40094חלק
40095חלק
40096חלק
40114חלק
40115חלק
40116חלק
40118חלק
40119חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 22. שנה עברית: התשסד .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/09/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות22/05/2003תאריך פרסום: 22/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5187. עמוד: 2509. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/03/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה20/01/2003
קבלת תכנית10/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300507/07/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29729/04/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300120/01/2003