הצמדת תאי שטח לתעשייה - אזור תעשייה קיבוץ גזית

תוכנית יז/ מק/ 12466/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצמדת תאי שטח לתעשייה - אזור תעשייה קיבוץ גזית
מספר: יז/ מק/ 12466/ 04
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הצמדת תאי שטח מיועדים לתעשייה ע"י הסדרת מערך דרכים פנימיות באזור תעשייה בקבוץ.
- הסדרת קו בניין אחורי ותוואי גבול אזור התעשייה לצורך התאמה לקיים.

עיקרי ההוראות:
- החלפת שטחים בין היעודים תעשייה, דרכים, שפ"פ, ספורט, מבני משק ושטח חקלאי - מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל של כל ייעוד, על פי סעיף 62א(א)1 בחוק התכנון והבנייה.
- הרחבת דרכים בתוואי המאושר בתכנית ג/ 12466/ 03, על פי סעיף 62א(א)2 בחוק התכנון והבנייה.
- שינוי קו בניין אחורי מ-0-4 כמסומן בתשריט, ע"פ סעיף 62א(א)4 בחוק התכנון והבנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגזית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23245חלק2-9
23249חלק4, 6, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12466קיבוץ גזיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2012תאריך פרסום: 04/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6492. עמוד: 773. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 5010. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200912/08/2012