הצעת דרך גישה, שינוי לתכניות ג/7025, ג/11383, שפרעם

תוכנית גנ/ 16680

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצעת דרך גישה, שינוי לתכניות ג/7025, ג/11383, שפרעם
מספר: גנ/ 16680
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים ולאישור מבנים בשטח התוכנית

עיקרי ההוראות:
חלוקה ללא הסכמה, הגדלת שטח שצ"פ, הקטנת קווי בנין, הרחבת דרך מאושרת, התווית דרך חדשה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעםשפרעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10333חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7025מתאר שפרעםשינוי
תוכניתג/ 9915הוספת סעיף בניינים קיימים, שינוי למתאר, שפרעםשינוי
תוכניתג/ 11383תכנית מפורטת שפרעם, מתאר 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 416. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים16/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/09/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/06/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות03/02/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3644. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/02/2007
קבלת תכנית05/11/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה