הצפצפה 32 גנים א'

תוכנית 2/ 03/ 138/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצפצפה 32 גנים א'
מספר: 2/ 03/ 138/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי זכויות בניה, על מנת לאפשר תוספת בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי בזכויות הבניה מ- % 40 ל- % 57.
2. שינוי בקוי בניין מערבי מ- 3.5 מ' ל- 1.75 מ'.
3. תוספת קומה.
4. הקלה בגובה, שינוי בגובה + - 0.00 מ' 92.00 ל- 92.09
ושינוי בגובה מירבי מ- 99.50 ל- 99.55 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400050חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 138/ 1מערב 1375 יח"דשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/05/2008
קבלת תכנית02/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901428/12/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900107/01/2009