הצפצפה 5 גנים א'

תוכנית 2/ 03/ 138/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצפצפה 5 גנים א'
מספר: 2/ 03/ 138/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המאפשרת תוספת זכויות בניה, במגרש 140 בשכונת גנים א' - אילת.

עיקרי ההוראות:
שינוי בזכויות הבניה : מאושר 40% שטח עיקרי.
מוצע 56% שטח עיקרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת גנים א', הצפצפה 5
קואורדינטה X 385/000
קואורדינטה Y 193/775

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40050חלק139290, 292
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 138/ 1מערב 1375 יח"דשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2309. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/12/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5995. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/07/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/02/2009
קבלת תכנית11/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים127430/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000502/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה