הצרה מקומית של דרך 754 ודרכים מקומיות, כפר כנא

תוכנית גנ/ 18082

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הצרה מקומית של דרך 754 ודרכים מקומיות, כפר כנא
מספר: גנ/ 18082
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת תוואי דרכים לפי המצב הקיים בפועל
הסדרת חלק מדרך מס' 754
הסדרת חלק מדרכים מס' 53 ו- 50

עיקרי ההוראות:
הצרת חלק מדרכים מס' 754, 50 ו 53 והתאמתן למצב קיים ולהיתרי בניה
הרחבת חלק מדרך מס' 754
שינוי יעוד מדרך למגורים ב' ומגורים ומסחר
קביעת הוראות בניה
קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה
התווית זיקת הנאה למעבר הציבור
קביעת הסדרי תנועה לשלב א ולשלב הסופי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17390חלק31, 3728-30, 32, 34, 36, 38-39, 47-48, 79, 81, 84
17391חלק3125-26, 29-30, 32, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 11918הצרת דרך מאושרת בהתאם למצב הקיים בשטחשינוי
תוכניתגנ/ 16812שינוי תוואי דרך וקווי בניין , כפר כנאכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/11/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות05/10/2011
הוגשו התנגדויות10/04/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3200. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2011. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/03/2009
קבלת תכנית03/02/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה