הקטנה נקודתית של קווי בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 03/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקטנה נקודתית של קווי בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 03/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין בהתאם למסומן בתשריט.

שינוי קו בנין בחלקה 153 גוש 19281 , בהתאם למסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19281חלק153
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי